Iedereen loopt het risico om per ongeluk schade te veroorzaken aan zaken van andere personen. In dit geval kan een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden. Er kan een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten worden, maar er zijn ook specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen bestemd voor bedrijven en vrijberoepsbeoefenaars. Een AVP is de meest afgesloten verzekering, waarin de particulier zich dekt tegen gemaakte schade aan derden.

Wie is gedekt bij een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering kan bestaan uit een alleenstaande- of een gezinsdekking. Bij een alleenstaandedekking is de verzekeringnemer de hoofdverzekerde. Daaronder zijn onder andere verzekerd, eventuele loges, wanneer deze zelf niet verzekerd zijn en eventueel huispersoneel, wanneer zij uit hoedanigheid van hun functie schade veroorzaken aan derden. Ook huisdieren kunnen schade veroorzaken en de wet stelt dat de eigenaar van het huisdier aansprakelijk is voor de gemaakte schade. Ook huisdieren vallen dus onder de aansprakelijkheidsverzekering. Onder de gezinsdekking vallen de volgende verzekerden: de echtgenoot of echtgenote, of in geval van samenwonen de geregistreerde partner, de minderjarige kinderen, meerderjarige kinderen, wanneer zij inwonend en ongehuwd zijn. Maar ook meerderjarige kinderen die voor studie uitwonend zijn, vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering. Er kunnen dus op één polis meerdere personen verzekerd zijn.

Wat is gedekt?

De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering houdt in dat alle schade, zowel materieel als immaterieel, wat veroorzaakt wordt door de verzekeringnemer vergoedt wordt. Hetzelfde geldt voor alle medeverzekerden. Het verzekerd bedrag is afhankelijk van de soort verzekering en waar deze afgesloten wordt, maar meestal bedraagt dit tussen de 1 miljoen en de 1,5 miljoen euro. Mocht het schadebedrag hoger zijn, dan zal de verzekeringnemer dit zelf moeten betalen, al blijkt uit de jurisprudentie dat rechters hier vaak niet in mee gaan en het schadebedrag vaak gesteld wordt op het maximale verzekerde bedrag.

Wat is niet gedekt?

Uiteraard neemt de verzekeraar in de polis ook bepaalde voorwaarden op, waarin staat, dat er in bepaalde gevallen niet uitgekeerd hoeft te worden. Dit zal het geval zijn, wanneer er opzet in het spel is, sprake is van seksuele handelingen, bij bezit of gebruik van vuurwapens of als de verzekernemer niet meer in Nederland woonachtig is. Ook zaken als schade door motorvoertuigen, vaartuigen en vliegtuigen zullen niet onder de aansprakelijkheidsverzekering vallen omdat hier een aparte verzekering voor afgesloten moet worden.

De autoverzekering

De meest bekende en gebruikte aansprakelijkheidsverzekering is de motorrijtuigenverzekering. Deze verzekering dekt alle schade die de verzekerde veroorzaakt met zijn motorvoertuig aan een andere partij. Wanneer de verzekerde zelf schade heeft wordt dit niet gedekt, tenzij hij een uitgebreidere motorrijtuigenverzekering heeft, zoals een all risk autoverzekering . De all risk verzekering dekt niet alleen de schade aan de andere partij, maar ook de schade die de verzekerde zelf aan zijn voertuig heeft. De premie van de motorrijtuigenverzekering hangt af van het gewicht van het voertuig en de leeftijd van de bestuurder. Ook bij welke verzekeraar de verzekerde is aangesloten bepaald in hoge maten het premiebedrag. Je autoverzekering vergelijken  met andere autoverzekeringen is daarom altijd verstandig om te doen.