Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een unieke verzekering, het dekt namelijk de bestuurders als gevolg van schade. Zowel intern als extern. Als bestuurder kan het daarom van groot belang zijn.

Helaas zijn er in Nederland weinig aansprakelijkheidsverzekeraars die zich richten op de zakelijke markt voor MKB’ers, ZZP’ers en mensen met een onderneming. Gelukkig hebben wij er 1 voor jou gevonden! Bekijk hier de voorwaarden.

Toch particulier verzekeren? Vergelijk direct!

In het bestuur van elke vereniging, stichting of elke andere rechtspersoon zitten er altijd leden die belast zijn met het nemen van besluiten die vergaande gevolgen zullen hebben voor de uit te voeren acties van betreffende rechtspersoon. Zulke besluiten zijn nu eenmaal nodig om geen stagnatie te krijgen en kan het soms ook mis gaan. Zo kan er zowel binnen zo een rechtspersoon alsook erbuiten door het nemen van een besluit schade worden veroorzaakt en kunnen de leden van het bestuur er verantwoordelijk voor worden gehouden.

Het gaat wel alleen om gevallen van vermogensschade

Vermogensschade is schade welke invloed heeft op de financiële huishouding van zo een rechtspersoon en wordt er in zulke gevallen dan ook de nodige assistentie verleend. Zo kan een verkeerd genomen besluit hebben geleid tot het sluiten van een nadelig contract en kunnen de aandeelhouders het bestuur daarvoor verantwoordelijk houden. De geleden verliezen kan men zelfs proberen te verhalen op privé bezitten van de bestuursleden en is het daarom nodig om middels een bestuursaansprakelijkheidsverzekering dat te voorkomen. Het is daarom van groot belang om het dekkingsbedrag aan te laten passen naar het type rechtspersoon en de omvang van de (bedrijf) activiteiten. In sommige gevallen kunnen er forse claims worden ingediend en zal het dekkingsbedrag dus wel voldoende ruim genomen moeten zijn.

Ook verkeerde besluiten van het vorig bestuur worden meegenomen

Bij het aantreden van een nieuw bestuur kan die geconfronteerd raken met verkeerde besluiten die door het vorig bestuur genomen waren. Daar hebben de personen die een schadeclaim zullen indienen niet zoveel mee te maken en zullen zij het huidig bestuur ook tot betaling dwingen. Er is bij het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarom ook sprake van een inloopperiode welke tot een bepaalde tijd terug in het vorig bestuur gaat. De nieuwe bestuursleden moeten wel geen inspraak hebben gehad bij de genomen besluiten in het verleden. Een lid dat ook toen zitting had in het bestuur zal dus niet door de verzekering worden gedekt. Deze clausule wordt ook wel de overgangsregeling genoemd en is bijzonder geruststellend voor een aantredend bestuur.

De verzekeraar wil natuurlijk ook garanties

Om er voor te zorgen dat er geen oneigenlijk gebruik zal worden gemaakt van de verzekering, zal er geen bedrag worden uitgekeerd wanneer er sprake is van opzet of dat personen binnen het bestuur door de uitgevoerde handelingen bevoordeeld zijn. Ook een opgelegde boete of dwangsom zal door het bestuur zelf bekostigd moeten worden.  Met alle voordelen die deze verzekering te bieden heeft, is de te betalen premie altijd aan de redelijke kant. Dat heeft allemaal te maken met de wijze waarop de berekening plaats vindt. Allerlei factoren zoals de aard van de organisatie en de risico’s die er allemaal aan verbonden zijn, worden er meegenomen. Het zwaarst tellen nog altijd de factoren mee waarbij er schade kan worden veroorzaakt aan personen en zal het premiebedrag dus per aanvraag verschillen. Gelukkig kunnen de verschillende aanbieders snel de premie berekenen en kan je er als organisatie munt uit slaan door allemaal wel met elkaar te vergelijken. Goed om in acht te nemen is wel de hoogte van het dekkingsbedrag en de voorwaarden die er gesteld worden. Zo dienen er duidelijke jaarverslagen aanwezig te zijn en wordt schade veroorzaakt aan het milieu ook niet vergoed.

Als bestuur kan je dus nooit voorzichtig genoeg zijn en biedt een bestuurdersaansprakelijkverzekering dus de beste garantie tegen claims welke het gevolg zijn van schade veroorzaakt door ongelukkig genomen besluiten. Voor het afsluiten zorg je er wel voor dat alle premietarieven met elkaar worden vergeleken en is ook de hoogte van het dekkingsbedrag belangrijk.